Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

BIBLIOTEKA
O bibliotece | Z życia biblioteki | Warsztat | Regulaminy | Lektury

Regulamin biblioteki szkolnej :

I. Prawa i warunki korzystania
- Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
- Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
- Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki szkolnej.
- Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
- Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
- Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
- W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
- W bibliotece szkolnej należy zachować ciszę i porządek.

II. Wypożyczanie książek
- Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
- Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom trzecim.
- Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedna lektura) na okres 2 tygodni.
- Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić dwukrotnie o prolongatę terminu zwrotu.
- Za przetrzymywanie książek (powyżej 1 miesiąca) należy do biblioteki przynieść książkę wskazaną przez bibliotekarza (lektura). W razie niedostosowania się do tej zasady uczeń otrzymuje ujemne punkty z zachowania w PSO.
- Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
- O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.
- Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.
III. Odpowiedzialnoœć czytelnika
- Czytelnik (w przypadku osoby nieletniej - rodzic/prawny opiekun dziecka) odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
- Za przetrzymywanie książek (powyżej sześciu tygodni bez skorzystania z możliwoœci dwukrotnej prolongaty) ustala się karę. Należy do biblioteki przynieœć książkę wskazaną przez bibliotekarza (lektura).Nieprzestrzeganie tej zasady przez ucznia będzie miało wpływ na ocenę z zachowania. Wychowawca informowany jest o stanie czytelnictwa klasy przez łączników bibliotecznych na początku każdego miesiąca.
- Ocena z zachowania będzie obniżana w sytuacji notorycznego przetrzymywania książek, bądŸ ignorowania upomnień bibliotekarza i wychowawcy klasy. - Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
IV. Podreczniki szkolne i materiały edukacyjne
- Biblioteka gromadzi i udostępnia uczniom podręczniki i materiały edukacyjne. - Zasady ich wypożyczania okreœlone są w odrębnych regulaminach.  Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk