Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Sześciolatki

Rodzice, do Was należy decyzja, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole, czy pozostanie jeszcze w przedszkolu. Warto się nad tym zastanowić. Nasza szkoła jest należycie przygotowana na przyjęcie sześciolatków. Możecie się o tym przekonać oglądając prezentację multimedialną „ Mój sześciolatek idzie do szkoły.” 

Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością opanowuje podstawy edukacji. Może bez przeszkód realizować potencjał intelektualny i osobowościowy. Ma wielką szansę na to, by w przyszłości osiągnąć sukcesy edukacyjne, zawodowe i osobiste na miarę swoich wrodzonych możliwości.

Dzięki wcześniejszemu pójściu do szkoły polskie dzieci będą miały szanse porównywalne z szansami dzieci w innych krajach Unii Europejskiej. W większości krajów europejskich naukę rozpoczynają dzieci młodsze niż siedmioletnie.

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego to działanie dla dobra dzieci - umożliwiające wcześniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz wcześniejsze odkrywanie ich uzdolnień, co z kolei ma pozytywny wpływ na ich rozwój intelektualny i emocjonalny. Zwiększanie szans edukacyjnych to najpierw dobra diagnoza, a następnie zindywidualizowana praca nauczycieli, zarówno z dziećmi mającymi jakieś trudności, jak i wyróżniającymi się jakimiś szczególnymi zdolnościami, które jak najwcześniej warto rozwijać.

 

 

Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?

 

Miesiąc wrzesień, czas w którym Państwa dziecko pójdzie do szkoły, zbliża się nieuchronnie. Doświadczają Państwo na pewno wielu niepokojów, czy dziecko jest już gotowe do przyjęcia tego pierwszego, poważnego obowiązku. Do wejścia na drogę, której pokonanie zajmie mu kilkanaście lat? Czy da sobie radę? Jak sprawdzi się w roli ucznia? Troskliwi rodzice zawsze chcą przewidzieć trudności i zabezpieczyć się przed nimi. Marzą, aby nauka była dla ich dzieci fascynującym poznawaniem świata, a nie jak to odczuwają niektóre dzieci, nudnym, trudnym i bezsensownym zajęciem. Zastanawiają się na pewno, co mogą zrobić, jak pomóc dziecku, aby osiągnęło ten poziom dojrzałości, jakiego wymaga szkoła.

Pojęcie dojrzałości szkolnej, bo tak określa się gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła, obejmuje zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno – społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Tak więc wiele czynników decyduje o tym, czy dziecko wykazuje gotowość do podjęcia systematycznej nauki w szkole.

Wielu rodziców zastanawia się, czy posłać swoje dziecko wcześniej do szkoły, czy wtedy, kiedy skończy 7 lat. Dużo wątpliwości mają rodzice zarówno tych dzieci, które uczęszczały do przedszkola, jak również, a może szczególnie Ci, których dziecko nie było objęte żadną formą wychowania przedszkolnego.

Każdy z rodziców obserwując dziecko, słuchając go, może w przybliżeniu określić czy dziecko osiągnęło ten poziom dojrzałości, którego wymaga nauka w szkole.

 

 

Rozwój dziecka w poszczególnych sferach musi być harmonijny, to znaczy taki, by w każdej dziedzinie tempo zmian było podobne. Wówczas wszystkie aspekty rozwoju pozostaną w ścisłym związku. Gotowość do podjęcia nauki wymaga ogólnej dojrzałości dziecka i dlatego rozwój we wszystkich sferach jest bardzo ważny. O powodzeniu w szkole decyduje rozwój intelektualny, emocjonalny, manualno – motoryczny, fizyczny oraz motywacja dziecka do podjęcia nauki. O tym, czy dziecko jest prawidłowo rozwinięte pod względem fizycznym decyduje lekarz. To on ocenia jego stan zdrowia po badaniu i dostarcza rodzicom informacji o jego wynikach.

Przyszły pierwszoklasista powinien nawiązywać kontakty w dużej grupie, posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów, skupić uwagę na zadaniu, współpracować z innymi dziećmi, rozumieć zasady rywalizacji. Powinien kontrolować emocje i panować nad nimi.

O społecznej dojrzałości dziecka świadczy jego stopień samodzielności, zwłaszcza w czynnościach samoobsługowych, samodzielnie musi się ubrać i rozebrać, wiązać buty, zapinać guziki, korzystać z toalety. Dziecko gotowe do szkoły jest obowiązkowe, starannie wykonuje zadania, jest systematyczne. Dziecko dojrzale emocjonalnie cechuje też pewna równowaga psychiczna i umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. Dziecko dojrzałe emocjonalnie nie wpadnie w panikę, czy histerię, gdy np. nauczyciel je skrytykuje, bądź w skrajnych przypadkach zademonstruje całą gamę agresywnych zachowań. Dzieci niezrównoważone z błahego powodu wybuchają, złoszczą się i płaczą, a inne wycofują się i unikają konfliktów z rówieśnikami. Dojrzałość emocjonalna dziecka przejawia się poprzez wyrażanie wdzięczności, przyjaźni, solidarności, życzliwości. Przeżywa radości i smutki nie tylko własne, ale i kolegi. Jest empatyczne .

Gotowość szkolna to nie tylko dojrzałość emocjonalna, ale i intelektualna. To oczywiście nie tylko zasób wiedzy o świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i ludzi, ale i spostrzegawczość, umiejętność myślenia i wypowiadania się. O umysłowej dojrzałości świadczy jego chęć ciekawości świata. Dziecko przygotowane do szkoły potrafi słuchać innych, skupić się na tym, co inny mówią lub na tym, co robi. Rozumie polecenia dorosłych, swobodnie wypowiada się w mowie potocznej. Bogaty zasób słów powinien pozwolić mu porozumiewać się w sposób zrozumiały nie tylko z rodzicami i najbliższymi kolegami, ale i z innymi osobami z jego otoczenia.

Dziecko powinno umieć wyrażać pragnienia i dzielić się wrażeniami. Mowa powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym i gramatycznym. Prawidłowa wymowa jest bardzo ważna w procesie uczenia czytania i pisania. O rozwoju umysłowym dziecka świadczą też jego rysunki i sposób ich wykonywania. Rysunek dziecka spostrzegawczego będzie bogatszy w szczegóły, bardziej kolorowy. Dziecko gotowe do szkoły potrafi ukończy pracę, doprowadzić czynność do końca. Mniej dojrzałe nie finalizuje prac, przerywa zadania, kaprysi, nie dając się namówić na jej zakończenie. Bardzo ważna jest zdolność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

 

Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna i umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce.

 

Aby próg szkolny dziecko przekroczyło w miarę spokojnie, bez stresu, należy je do tego przygotować :

- nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą  nauczycielami,

- wzbudzać w nim radość, że idzie do szkoły,

- pozwolić na aktywne uczestnictwo w czynnościach przygotowawczych (zakupy przyborów szkolnych, przygotowanie pokoju, czy kącika do nauki

- stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju :

ład, spokój, pogodna atmosfera w domu,

utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,

przestrzeganie stałego rozkładu dnia,

wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości, punktualności,

zapewnienie kontaktu z rówieśnikami

zainteresowanie jego pobytem w szkole,

przeglądanie zeszytów,

chwalmy, zachęcajmy do pracy,

w przypadku trudności szukajmy pomocy,

współpracujmy z nauczycielami,

nie wyręczajmy dziecka w obowiązkach szkolnych.

 

Wysyłając swoje dziecko do szkoły należy się zastanowić nad wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli wszytko jest w porządku, nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, nie obawiajcie się po nią sięgnąć. Stawka jest niebagatelna, a od startu w dużej mierze zależy miejsce na mecie.

 

 

Jak ocenić, czy dziecko jest gotowe do szkoły?

 

Szanowny Rodzicu!

Test można przeprowadzić już w połowie roku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola, do grupy, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Jeżeli na większość pytań możesz z pełnym przekonaniem odpowiedzieć „tak” – Twoje dziecko jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w I klasie. Im więcej odpowiedzi „nie”, tym bardziej prawdopodobne jest, że przedszkolak będzie wymagał dodatkowych ćwiczeń przygotowujących do nauki, a nawet odroczenia obowiązku szkolnego.

 

Czy dziecko potrafi :

1.Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki           tak / nie

2. Skakać na jednej nodze, na obu nogach                tak / nie

3. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych tak / nie

4. Lepić z plasteliny                                                                tak / nie

5. Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej       tak / nie

6. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?                     tak / nie

7. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami?        tak / nie

8. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym tak / nie

9. Czy łatwo dobiera właściwe słowa?                                  tak / nie

10. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?          tak / nie

11. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach

       wymagających wyboru?                                      tak / nie

12. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie    tak / nie

13. Obchodzić się z przyborami do  pisania, czy lubi rysować           tak / nie

14. Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała

      rozmieszczone są właściwie                                                        tak / nie

15. Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości                tak / nie

16. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych tak /nie

17. Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów          tak / nie

18. Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie” np. sanki - śnieg

                                                                                                           tak / nie

19. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa                     tak / nie

20. Odtworzyć wzór z klocków                                                           tak / nie

21. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia                                tak / nie

22. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu                                           tak / nie

23. Różnicować dźwięki podobne np. kura - góra (k - g)                   tak / nie

24. Rozwiązywać proste zagadki                                                       tak / nie

25. Skupić się na wykonywanej czynności                              tak / nie

26. Wysłuchać 4 - 5 poleceń, następnie zastosować się do nich tak / nie

27. Po skończonej pracy posprzątać po sobie                                    tak / nie

28. Dokończyć rozpoczętą pracę                                                        tak / nie

29. Bawić się z rówieśnikami                                                   tak / nie

30. Podporządkować się poleceniom dorosłych                                  tak / nie

 

 

Opracowanie:

pedagog szkolny

mgr Marzena Rogozińska

dodał: 27.01.2012, pedagog

 

 

 
Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk