Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

- dba o wszechstronny rozwój ucznia

- w życzliwej atmosferze pomaga uczniom rozwijać

  własną osobowość i pasję

- zapewnia solidne podstawy do dalszej nauki

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort nauki. Przygotowujemy do świadomego podjęcia sprawdzianu wyznaczonego przez ogólne standardy nauczania w szkole podstawowej i wykazania się optymalnymi wynikami. Zapewniamy naukę z wykorzystaniem nowoczesnej bazy szkoły.

 

 

Każdy uczeń ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

 

 

Absolwent naszej szkoły:

 

·                     wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy

o świecie

·                     stosuje zdobytą wiedzę w praktyce

·                     szuka w świecie dobra, prawdy i piękna

·                     jest życzliwy, tolerancyjny

·                     potrafi pracować w zespole

·                     wykazuje kreatywność i konsekwentnie

dąży do realizacji wyznaczonych celów

·                     cechuje go kultura osobista

·                     jest świadomym i odpowiedzialnym

obywatelem.

 

 

Kadrę szkoły tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, kreatywne, aktywne zawodowo. Działalność edukacyjną i wychowawczą organizują w oparciu o metody aktywne. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w rozwijaniu indywidualnych możliwości intelektualnych i kształtowaniu własnej osobowości.

 

 

Oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, oparte na tradycji i przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad. Szkoła realizuje zadania edukacyjne adekwatne do możliwości uczniów. Rozwija aktywność i wrażliwość na potrzeby innych poprzez zaangażowanie w działania na rzecz środowiska.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk