Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Samorząd uczniowski

 

Największą i najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VI.

 

 Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

 

Działania samorządu koordynują panie:
Anna Mierzwiak
Natalia Czornyj

 

 

Kto tworzy Samorząd Uczniowski?

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.
 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

przy Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu

 

Kamila Augustiniok

 

Lena Łasocha

 

Emilia Selega

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY


prezentacja

 

 

 

Plan Pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

 

  I. CELE SAMORZĄDU.

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

 2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.

 4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

  II. ZADANIA SAMORZĄDU.

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.

 2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.

 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych.

 5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.

 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno - użytecznej w środowisku.

 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.

 9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

  III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU.

 1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:

   

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

 3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

  IV. ORGANIZACJA SAMORZĄDU.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 2. Samorząd uczniowski działa w ramach następujących sekcji:

  • SEKCJA NAUKI - zadaniem tej sekcji jest organizowanie doraźnej, koleżeńskiej pomocy w nauce, pomocy w organizowaniu odczytów, wycieczek itp. Sekcja nauki pomaga także przy organizowaniu kółek zainteresowań.

  • SEKCJA PRAC SPOŁECZNO - UŻYTECZNYCH - sekcja ta pomaga w organizowaniu prac społeczno - użytecznych na rzecz szkoły.

  • SEKCJA HIGIENY - prowadzi przeglądy i konkursy czystości i porządku, dyżury, apteczkę, organizuje prace związane z utrzymaniem porządku i higieny w szkole.

  • SEKCJA KULTURALNO - OŚWIATOWA - pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych, zespołów tanecznych, dekoratorskich i recytatorskich.

  • SEKCJA SPORTOWA - pomaga w organizowaniu życia sportowego szkoły: rozgrywki klasowe, wycieczki o charakterze sportowym, imprezy sportowe.

 3. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie ogółu ich członków.

 4. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządu szkolnego - uczniowskiego i komisje rewizyjne.

 5. Strukturę organizacyjną rad samorządów uczniowskich i komisji rewizyjnych oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie ogółu członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.

 6. Rady samorządów realizują zadania określone w rozdz. II i korzystają z uprawnień zawartych w rozdz. III. Komisje rewizyjne czuwają nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi samorządu.

 7. Kadencja rad samorządów i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego.

 8. Samorządy mogą powoływać SĄD KOLEŻEŃSKI do rozpatrywania konfliktów.

 9. Rady samorządów i komisje rewizyjne współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły.

 10. Rady samorządów i komisje rewizyjne informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania.

  V. FUNDUSZE SAMORZĄDU.

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.

 2. Dysponentami funduszy są rady samorządu.

 3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę, z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, a także ze środków przekazywanych przez władze szkoły, radę rodziców.

 4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce budżetowej.

  VI. OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU.

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

 2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.

 3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.

 4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.

 5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.

 6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.

  VII. OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.

 2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych.

 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

 4. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.

 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.

ostatnia aktualizacja: 29.10.2017r.

dodał:administrator

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk