Adres e-mailowy szkoły


Odsłon: liczniki

Strona sponsorowana przez:

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

 

- Wychowujemy i kształcimy w bezpiecznej i twórczej atmosferze młodego człowieka – bytomianina, Polaka, Europejczyka – świadomego dziedzictwa kulturowego swego narodu.

 

- Pomagamy uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje z uwzględnieniem pasji uczniów.

 

- Rozwijamy w młodym człowieku wrażliwość, tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

 

- Dbamy o życzliwą atmosferę, wzmacnianie wzajemnego zaufania i stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

- Uczymy, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, ukierunkowując uczniów na osiągnięcie sukcesu.

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

 

- Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze.Dbamy o bezpieczeństwo i komfort nauki.

 

-Przygotowujemy do świadomego podejścia do egzaminu w klasie 8 i wykazania się optymalnymi wynikami.

 

-Zapewniamy naukę z wykorzystaniem nowoczesnej bazy szkoły.

 

- Uczymy kreatywności, komunikacji, przedsiębiorczości oraz umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, dzięki aktywnej postawie nauczycieli

 

- Doskonalimy umiejętność funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

- Oddziałujemy wychowawczo, opierając się na tradycji i przestrzeganiu norm społecznych.

 

- Rozwijamy wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

Absolwent naszej szkoły:

-wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy o świecie

 

-stosuje zdobytą wiedzę w praktyce

 

-szuka w świecie dobra, prawdy i piękna

 

-jest życzliwy, tolerancyjny

 

-potrafi pracować w zespole

 

-wykazuje kreatywność i konsekwentnie dąży do realizacji wyznaczonych celów

 

-cechuje go kultura osobista

 

-jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem i patriotą.

 

 

Kadrę szkoły tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, kreatywne, aktywne zawodowo. Działalność edukacyjną i wychowawczą organizują w oparciu o metody aktywne. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w rozwijaniu indywidualnych możliwości intelektualnych i kształtowaniu własnej osobowości.

 

 

Oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, oparte na tradycji i przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad. Szkoła realizuje zadania edukacyjne adekwatne do możliwości uczniów. Rozwija aktywność i wrażliwość na potrzeby innych poprzez zaangażowanie w działania na rzecz środowiska.

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
41-907 Bytom
ul. Zakątek 20
tel./fax: (032) 386-76-38

Redakcja:
Administrator: Małgorzata Regulska-Abdallah; Redaktorzy: Klaudia Świtała, Joanna Kściuczyk